martes, 7 de diciembre de 2010

Reglament Lliga de Dards Tarragona 2010-2011

Els partits es jugaran els dissabtes a les 17:00 hores.
Els partits estaran compostos per 9 partides o punts, repartits en: 6 partits individuals i 3 partits de parelles.
Es jugaran les partides individuals al 501DO (doble out) i al 601DO (doble out) a les partides de parelles, jugant al millor de tres jocs.
El joc finalitzarà quan l’esportista assoleixi la puntuació zero, aconseguida amb el número doble necessari.
L'equip guanyador del partit obtindrà tres punts, el perdedor un punt i l'equip no presentat zero punts.

Anotacions a l’Acta
L'equip local complimentarà primer els enfrontaments a l'hora de fer l'acta, indicant primer els 6 esportistes individuals i un cop acabats els partits individuals és complimentarà la secció corresponent a les parelles segons indica l’acta.
Es comptabilitzaran tant els tancaments individuals com els de parelles, per al Rànquing del màxim tancament. Anotarem els tancaments de més de 100 punts i especificar si es en joc de parelles o individual.
S’anotaran també les tirades de 180 punts que es realitzin durant tot el partit (no es tindran en compte els que es facin durant l’escalfament).


Inici de l’enfrontament

Es considerarà equip presentat el que ho faci amb un mínim de 4 esportistes.
Si un equip no es presenta a l'hora convinguda s'establirà un període d'espera per cortesia de 15 minuts, després del qual se li considerarà equip no presentat, perdent els punts en joc (9-0 o 0-9).


Puntuació als enfrontaments

Un cop començat el partit, s'anirà cridant als esportistes corresponents al partit a començar, en cas d'absència d'algun esportista, i no es pot utilitzar l’esportista reserva (veure recanvi d’esportistes), l’esportista no presentat i inscrit a l’acta perdrà la seva partida. (3-0 o 0-3) i guanyarà 3 punts.
L’esportista que guanyi la seva partida individual obtindrà tres punts i així es farà constar en l'acta, el que perdi la seva partida individual obtindrà un punt, i zero punts, si ho fa per dos a zero.
(Per a confeccionar el rànking individual de la Lliga es sumarà 3 punts per victòria, 1 punt per partit jugat i perdut, i 0 punts per partit no presentat)


El recanvi de esportistes

Es podrà alinear un esportista que no estigui present en el local de joc, però aquest perdrà la seva partida si en el seu torn no hi és i no es presenta a la línia de tir.
L’esportista substituït, ja no podar tornar a jugar en el mateix partit.
L’esportista reserva només podrà fer una substitució amb el sisè esportista inscrit a la partida individual. En cas d'un canvi a les partides de parelles, aquest s'haurà de fer, en el moment de presentar l'afinació de les mateixes, mai un cop ja presentades ni iniciat un enfrontament. Permetent fins a dos canvis en les parelles.

L'ordre de les partides només serà alterat per acord entre els capitans dels dos equips. Però en cap cas l’alteració de l’ordre dels enfrontaments ha de suposar que un esportista disputi la seva partida individual seguida de la de parelles o viceversa. És a dir, un esportista no podrà jugar les seves dues partides avançades seguides. Excepció: un esportista podrà jugar les partides seguides si així ho estableix l’ordre determinat per l’acta de la competició.
A l'acta es farà constar el resultat de les partides i les anomalies que puguin produir-se i siguin dignes de ser reflectides pels capitans.
Per decidir el torn de llançament (la sortida, l’inici), es tira un dard per esportista –un per esportista-, i el que més s'apropi al centre de la diana sortirà primer, en cas d'empat es farà un altre llançament, canviant el torn i sense retirar els dards anteriors. En el cas que el primer esportista clavés el dard al centre, diana vermella, si que haurà de retirar-lo, per donar possibilitat d'empat al contrari (únic cas).

Durant el joc s'haurà de respectar les següents normes de llançament:
L’esportista haurà de comprovar abans del llançament, si el seu torn és el correcte i els marcadors assenyalen la puntuació correcta.
Tota reclamació a la puntuació no serà vàlida si ja s'ha llançat de nou i/o s’han enretirat els dards.
L’esportista no podrà trepitjar ni sobrepassar la línia de tir durant el llançament, podent ser advertit en la primera ocasió i desqualificat si persisteix en l’acció.
L’esportista, un cop finalitzat el seu torn es situa darrere del següent llançador i no podrà despistar amb veus o sons, podent ser advertit i sancionat amb la pèrdua del joc i/o punt.
L’esportista podrà rebre informació de com acabar la partida, per part del seu entrenador o capità de l'equip, o persona delegada pel capità.
Tot dard llançat en direcció a la diana no podrà ser llançat de nou, hagi o no assolit puntuació.
L’esportista acceptarà la puntuació que assenyali el marcador electrònic en tot moment, excepte en els casos següents: quan hi ha un error de càlcul (per ex. Una resta errònia), quan un número no es pugui interpretar, o abans d’enretirar els dards quan la puntuació anotada no correspongui a l’assolida per l’esportista.

És d'educació esportiva el saludar amb un estrenyiment de mans abans i després de cada enfrontament amb l’esportista contrari.


Durant el llançament en una partida queda prohibit:

Tenir un comportament antisportiu envers els esportistes o públic en general.
Disputar els partits sense samarreta, camisa o una altra peça de vestir.
Els esportistes dels equips hauran d'estar en possessió de la fitxa federativa i d'alta per poder disputar partides.


Ajornament de partits

Es recomana avançar els enfrontaments, enlloc d’endarrerir-los.
L’avís de l’ajornament s’ha de comunicar al capità de l’equip rival com a mínim amb 24 hores d’antelació (és a dir, el divendres a les 17 hores, finalitza el termini per ajornar partits).
Un cop s’avisa de l’ajornament d’un enfrontament, l’equip que accepta l’ajornament (el que no demana l’ajornament), ha de posar una data per a disputar l’enfrontament que ha d’estar compresa entre el moment en que es notifica l’avís fins a 15 dies naturals després de la data establerta segons calendari del dia que s’ha de jugar el partit que es vol ajornar.
En cas de no haver-hi acord entre els capitans, en fixar la data per disputar de nou l’enfrontament, el Comitè de Competició (format pels capitans dels equips de la Lliga i els representants territorials de Tarragona de la Federació Catalana de Dards) decidirà el dia i hora per a celebrar l’enfrontament.


ZONA DE JOC

Les instal·lacions obligatòries per a la pràctica dels dards en competició oficial són les següents:


Pista de joc: És l'àrea on està instal·lada la diana i comprèn les següents distàncies: 2 metres d'ampla per 3 metres de llarga. La diana estarà situada a la paret o suport frontal a una alçada de 1.73 metres, mesurat des del sòl fins al centre de la diana. La mesura d'amplada de la pista es mesura des del centre de la diana (1 metre per cada costat).La línia de tir: estarà col·locada a una distància de 2.37 metres, mesurat des de la paral·lela imaginària de la cara davantera de la diana i serà d'un mínim d'1 metre d'amplada.

La diagonal resultant haurà de tenir 2.93 metres mesurat des del centre de la diana a la línia de tir.


La il·luminació de la diana serà d'un mínim de 40 watts, el llum serà col·locat de manera que no produeixi ombres en tenir els dards clavats i no obstaculitzi el llançament, entenem que no enlluerni al llançador o s'interposi a la pista.

Per a les anotacions de les partides, es disposarà d'un marcador o pissarra.
Pels anotadors, delegats o jutges-àrbitres, es disposarà d'una taula per a la confecció de les actes i càlculs matemàtics, sempre i quan ho hi hagi un lloc determinat per a l’anotador.


Glossari bàsic:
Enfrontament: partit entre dos equips, dos esportistes...
Partida: o set, quan dos esportistes o parella d’esportistes disputen els jocs.
Joc: 501DO, 601DO...
Anotador: persona disposada davant d’una pissarra, marcador o bloc on s’anota la puntuació de l’esportista i es resta del marcador inicial.

No hay comentarios :

Publicar un comentario