viernes, 31 de mayo de 2013

Info Federació Catalana de Dards: Assemblea General Extraordinària

D’acord amb el que disposen els Estatuts de la nostra Federació i els Decrets 58/2010 i 55/2012 de la Generalitat, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS que es celebrarà el proper dia 29 de juny de 2013 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10,30 hores en segona convocatòria a la seu del Restaurant Riera II, carrer Rep. Argentina. 12 de Sant Andreu de la Barca, (per facilitat d'aparcament pels assistents) amb el següent:

ORDRE DEL DIA:
1.- Informe de la activitat federativa per part del secretari de la FCD
2.- Aprovació Acta anterior assemblea .
3.- Memòria d’Activitats esportives 2012.
4.- Aprovació, si s'escau, de la liquidació del pressupost de exercici vençut amb tancament de balanç i compte de resultats 2012
5.- Aprovació, si escau, del pressupost del exercici econòmic següent .
6.- Presentació de propostes d’activitat esportiva federada
7.- Designació de 3 verificadors de comptes (segons normativa vigent)
8.- Designació de 2 interventor per aprovació de l’acta.
9.- Precs i preguntes.

* D’acord amb la legislació vigent, la documentació objecte d’aquesta Assemblea estarà a disposició dels assembleistes –per la seva consulta- quinze dies (15 dies) abans del acte.
* També es recorda que, els verificadors de comptes assignats en assemblea de 17 de juny de 2012, varen ser els senyors Daniel Zapata i Manuel Linares.
* Degut a l’ importància dels temes a tractar es prega la màxima assistència i puntualitat.

Barcelona, a 30 de maig de 2013

Raquel Holgado García 
Presidenta FCD

Webgrafia: FCD

No hay comentarios :

Publicar un comentario